Southampton Chess Club

Timetable

Round 1 10:00 - 11:00
Round 2 11:15 - 12:15
Round 3 12:30 - 13:30
Round 4 14:30 - 15:30
Round 5 15:45 - 16:45
Round 6 17:00 - 18:00
Prize giving will be at 18:15.