Southampton Chess Club

Timetable

Round 1 10:00 - 11:00
Round 2 11:15 - 12:15
Round 3 12:30 - 13:30
Round 4 14:15 - 15:15
Round 5 15:30 - 16:30
Round 6 16:45 - 17:45
Prize giving will be at 18:00.